درباره ما

 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند 9 ماده 5 اساسنامه با عنوان “ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ و اعطاء نمایندگی از موسسات و نهادهای داخلی و خارجی”و همچنین بند 34 ماده 5 اساسنامه با عنوان “کمک به عرضه و فروش محصولات صنایع دستی، از طریق برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و تأمین و اداره مراکز توزیع داخلی و خارجی به طور مستقیم و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی” اقدام به ایجاد نمایندگی در کشورهای هدف نموده است.

امید است تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این نمایندگیها زمینه ساز توسعه همکاری های بین المللی و اجرائی ساختن اهداف کمی و کیفی خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی باشد.

درباره ما

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند 9 ماده 5 اساسنامه با عنوان “ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ و اعطاء نمایندگی از موسسات و نهادهای داخلی و خارجی”و همچنین بند 34 ماده 5 اساسنامه با عنوان “کمک به عرضه و فروش محصولات صنایع دستی، از طریق برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و تأمین و اداره مراکز توزیع داخلی و خارجی به طور مستقیم و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی” اقدام به ایجاد نمایندگی در کشورهای هدف نموده است.

امید است تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این نمایندگیها زمینه ساز توسعه همکاری های بین المللی و اجرائی ساختن اهداف کمی و کیفی خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی باشد.

اهداف

هدف از تأسیس و بهره‌برداری نمایندگیهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ایران در خارج از کشور موارد ذیل می‌باشد:

بازاریابی و عرضه خدمات و محصولات کانون و توسعه همکاری های بین المللی در آن کشور که مبتنی بر اهداف و شرح وظایف مندرج در اساسنامه و مقررات موجود کانون می باشد.

 
 

اهداف

هدف از تأسیس و بهره‌برداری نمایندگیهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ایران در خارج از کشور موارد ذیل می‌باشد:

بازاریابی و عرضه خدمات و محصولات کانون و توسعه همکاری های بین المللی در آن کشور که مبتنی بر اهداف و شرح وظایف مندرج در اساسنامه و مقررات موجود کانون می باشد.